رویکرد آمینا همانگونه که در قسمت استراتژی جذب به آن اشاره شد عدم پذیرش تیم های استارت آپی و قراردادن  پیش شرط هایی که معمولا  شتابدهنده ها از آن به عنوان شرط پذیرش و ورود به مرحله ارزیابی بیان می کنند،  از قبیل الزام به داشتن تیم حداقل 2 نفر و همچنین داشتن محصول اولیه نخواهد بود. 

پیش‌شرط‌های ورود