دانلود فایل ارائه استارت آپ‌ها 

​​استارت‌آپ‌های متقاضی همکاری با شتاب‌دهنده آمینا
لازم است فایل زیر را تکمیل نموده و از طریق ایمیل ارسال نمایند.